Geen politieke steun voor plan Oudgeest

Een ruime meerderheid van de raad Uitgeest (9 tegen 6) heeft een voorstel om in te stemmen met de bouw van recreatiewoningen op de zuidoever van het Uitgeestermeer afgewezen. Het recreatieschap wilde met de opbrengst uit erfpacht financiële tekorten die worden verwacht afdekken.

Een projectontwikkelaar maakte het plan Oudgeest voor een dorps wijkje met 60 recreatiewoningen. In de opzet was ook ruimte gereserveerd voor het realiseren van een historisch houtzaagmolencomplex, met een molen en een museale presentatie als eerbetoon aan Cornelis Corneliszoon van Uitgeest.

Projectontwikkelaar Bob Nikkessen reageerde na afloop van de rumoerige raadsvergadering teleurgesteld op het besluit van de politiek. Hij sprak van een gemiste kans voor Uitgeest als recreatiegemeente en was vooral teleurgesteld in het feit dat veel raadsleden zich in zijn ogen slecht hadden geïnformeerd. Wat de initiatiefnemer van het project Uitgeest betreft is dit ‘einde verhaal’.

De Partij van de Arbeid, Uitgeest Lokaal en Leefbaar Uitgeest stemden tegen. D66, CDA en de VVD lieten zich positief uit over het collegevoorstel. Het standpunt van Progressief Uitgeest was aanvankelijk niet duidelijk. De lokale partij wilde wel meegaan met een ja tegen het principe, maar verlangde wel de toezegging van het college dat  de partij later bij de uitwerking van de plannen nog de vrijheid zouden krijgen het project af te wijzen. Omdat bij ‘een besluit op hoofdlijnen’ aan woningbouw op die plek niet valt te ontkomen, besloot de PU af te haken.

De voorstanders zien mogelijkheden voor de recreatiesector en begrijpen tegelijkertijd dat voor het onderhoud van het natuurgebied op termijn middelen in de markt gevonden moeten worden. Nu al komt het recreatieschap geld tekort om het noodzakelijke werk te kunnen doen.

De tegenstanders staan voor een onvoorwaardelijke bescherming van het groen in het buitengebied van de gemeente Uitgeest. De financiële problemen van de beheerorganisatie moeten dan maar op een andere manier worden opgelost.

Vanuit de raad werden verschillende suggesties gedaan om geld binnen te halen voor het recreatieschap. Zo was er een voorstel aan Schiphol als compensatie voor de geluidsoverlast om een flinke jaarlijkse financiële tegemoetkoming te vragen. Wethouder Spaanderman vertelde dat de verschillende recreatieschappen rond de luchthaven al aan zo’n verzoek werken. Hij is bang dat dit geen kans van slagen heeft.

De PvdA en de fractie van Uitgeest Lokaal dienden een motie in waarin wethouder Wil Spaanderman wordt gevraagd te bevorderen dat de Stichting Cornelis Corneliszoon weer toegang krijgt tot het terrein om het onderhoud van de schuren en de kleine molen -die er nu staan te verkommeren- weer op te pakken. Daarnaast willen de indieners dat de gemeente zich gaat inspannen om na te gaan hoe het plan voor de herbouw van een houtzaagmolen –los van het woningbouwproject- kan worden gerealiseerd. Voor dit voorstel was er wel een meerderheid in de raad.    
 
-

Naar overzicht actueel